Osobné údaje

Objednávateľ vyplnením a odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ešte pred vyplnením a odoslaním Objednávky sa oboznámil o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“), a to o nasledovných skutočnostiach:

  • identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového portálu www.kastielpatrovec.sk: Kaštiel Patrovec s.r.o., so sídlom Trenčianske Jastrabie 162, Trenčianske Jastrabia 91322, IČO: 51902621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 37200/R (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
  • ) vzťahu založeného Objednávkou, teda plnenie zmluvy na služby poskytované Prevádzkovateľom v Kaštieli Patrovec v zmysle obchodných podmienok pre poskytované služby (ďalej len ako „Zmluva“),
  • doba uchovávania osobných údajov v prípade osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne fakturačná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa získaných na účel uzatvorenia a plnenia Zmluvy je desať (10) rokov odo dňa ukončenia Zmluvy, a to z dôvodu archivácie v zmysle príslušných všeobecne záväzných platných právnych predpisov.
  • Objednávateľ má právo: (i) požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia, (ii) na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia, (iii) na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia, (v) namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia a (vi) na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
  • V prípade, ak Objednávateľ udelil prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov na nejaké špecifické účely, ako napr. marketing, registráciu a pod., má Objednávateľ právo kedykoľvek takýto súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov odvolať a to rovnakou formou, ako svoj súhlas udelil, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa,
  • Objednávateľ má právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,
  • získanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie Zmluvy, ako aj na jej plnenie a Objednávateľ je povinný tieto osobné údaje prevádzkovateľovi pred uzavretím Zmluvy poskytnúť, pretože v prípade neposkytnutia osobných údajov Objednávateľa, nie je možné Zmluvu uzatvoriť, a ani ju plniť.

 

 

 

Informácie o novinkách